Sidste nyt

Lovgivning

Der findes ingen lov i Danmark der direkte fastsætter, hvor og hvornår man må være nøgen. Der er kun meget få begrænsninger -  fx er det generelt tilladt at bade nøgen på stranden.

Lovgivning om uanstændig eller anstødelig opførsel

Den offentlige orden reguleres efter Politiets Ordensbekendtgørelse:

Ordensbekendtgørelsen
Kapitel 2. Sikring af den offentlige orden mv.

§ 3. Stk. 2. Det er forbudt at udvise uanstændig eller anstødelig opførsel, der er egnet til at forulempe andre eller vække offentlig forargelse.

Stk. 4. Begås de i stk. 1 og 2 nævnte handlinger på steder, hvortil der ikke er almindelig adgang, og medfører de forstyrrelser af den offentlige orden, kan politiet påbyde, at de bringes til ophør.

Ordensbekendtgørelsen gælder for alle politikredse og er gældende "på veje eller på andre steder, hvortil der er almindelig adgang." Bemærk dog at Politiet også kan gribe ind overfor handlinger, der sker andre steder, hvis de forstyrrer den offentlige orden.

Ordensbekendtgørelsens område ligger mellem de handlinger, der ikke er så anstødelige, at de er belagt med straf, og de handlinger, der er så grove, at der kan straffes efter Straffelonvens kapitel 24 om blufærdighedskrænkelse.

Ovenstående bestemmelser kommer som udgangspunkt kun i anvendelse, hvis nogen konkret føler sig forulempet og anmelder det til Politiet. Hvis ingen føler sig stødt er det altså ikke ulovligt. Spørgsmålet om hvor og hvornår almindelig nøgenhed kan være ulovlig afhænger af hvornår man mener der er tale om "uanstændig eller anstødelig opførsel, der er egnet til at forulempe andre eller vække offentlig forargelse." Det er i høj grad et spørgsmål om fortolkning. Ifølge Justitsministeriet vil det bero på en vurdering af de nærmere omstændigheder i det konkrete tilfælde.

Politimesterforeningen stadfæstede i 2006 at det generelt er tilladt at bade nøgen på stranden, og at der ikke kan stilles krav om, at nøgenbadning kun må finde sted indenfor bestemte områder. Denne fortolkning er en videreførelse af Justitsministeriets beslutning fra 1976 om at nøgenbadning og solbadning på stranden uden tøj ikke i sig selv kan anses for at være uanstændig opførsel. Alle strande i Danmark kan således opfattes som nøgenbadestrande i juridisk forstand.

Flere jurister vurderer at lovgivningen med tiden fortolkes mindre restriktivt end tidligere. Fx vil det formentlig generelt være tilladt at solbade nøgen i sin egen have, selvom naboen har udsyn fra et tagvindue, eller på et ubefærdet sted i en park.

Bemærk at Ordensbekendtgørelsen også finder anvendelse på personer som opfører sig forulempende overfor nøgne personer. Fx lurere eller andre som chikanerer nøgenbadere på stranden og dermed forstyrrer den offentlige orden.

Lovgivning om blufærdighedskrænkelse

Hvis man forsætligt ønsker at krænke eller forarge med sin nøgenhed kan man blive straffet efter Straffelovens § 232 om blufærdighedskrænkelse.

Straffeloven
Kapitel 24. Forbrydelser mod kønssædeligheden

§ 232. Den, som ved uanstændigt forhold krænker blufærdigheden, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år eller, hvis forholdet er begået over for et barn under 15 år, med bøde eller fængsel indtil 4 år

Anvendelse af denne paragraf kræver, at der skal være tale om “et uanstændigt forhold”, hvilket forudsætter, at handlingen er seksuelt præget og er af nogen grovhed. Paragraffen kan fx anvendes på en ekshibitionist, som fremviser sin erektion eller personer der har seksuelle aktiviteter på et sted med almindelig adgang. Straffeloven kan derimod ikke anvendes på en person der blot er nøgen. I juridisk forstand kan der altså aldrig være tale om blufærdighedskrænkelse alene fordi en person er nøgen.

Lovgivning om adgang til strande

Næsten alle danske strande og kyststrækninger er åbne for offentlighedens færdsel til fods – også private strande.

Den frie adgang har visse begrænsninger. Det er som udgangspunkt tilladt at begive sig til stranden ad veje og stier og hen over udyrkede arealer. Det er ikke tilladt at slå sig ned eller at bade tættere end 50 meter fra private beboelsesbygninger. Det er ikke tilladt at slå telte op på stranden. På nogle få strande er bilkørsel tilladt. Her må bilen parkeres på stranden, mens man opholder sig der, men må ikke stå natten over.

I sommerhalvåret skal hunde føres i snor. Vær i øvrigt opmærksom på lokal skiltning, der orienterer om særlige forhold/forbud for området. 
Dog kan nøgenbadning ikke forbydes, da det ligestilles med badning med badetøj - heller ikke selvom en privat grundejer måtte have opsat skiltning med forbud imod nøgenbadning.

Den relevante lovgivning findes i Naturbeskyttelsesloven, som er citeret herunder:

Naturbeskyttelsesloven
Kapitel 4. Offentlighedens adgang til naturen, Strande.

§ 22.
Stk. 1.
Strandbredder og andre kyststrækninger er åbne for færdsel til fods, kortvarigt ophold og badning på arealer mellem daglig lavvandslinje og den sammenhængende landvegetation, der ikke er domineret af salttålende planter eller anden strandbredsvegetation. Adgang sker på eget ansvar. Det er tilladt kortvarigt at have en båd uden motor liggende på strandbredden. I perioden 1. april-30. september skal hunde føres i snor. Hunde skal altid føres i snor, hvor der er græssende husdyr. I perioden 1. september-31. maj er ridning tilladt på den ubevoksede strandbred og direkte ned dertil, hvis der er lovlig adgang til stranden.

Stk. 2.
Reglen i stk. 1 omfatter ikke arealer, der inden den 1. januar 1916 er udlagt som have eller inddraget under en erhvervsvirksomhed, der drives på ejendommen. Det samme gælder forsvarsanlæg og havneanlæg.

Stk. 3.
Offentlighedens adgang må ikke forhindres eller vanskeliggøres.

Stk. 4.
På privatejede strandbredder og kyststrækninger må ophold og badning ikke finde sted inden for 50 m fra beboelsesbygninger.