Sidste nyt

Vedtægter

Vedtægter for foreningen Danske Naturister

§1 Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er Danske Naturister (DN).

Foreningen er hjemmehørende i den kommune her i landet, hvori den til enhver tid siddende formand har folkeregisteradresse.

Foreningen er medlem af Friluftsrådet.

§2 Formål

DN er en uafhængig, almennyttig og folkeoplysende forening, hvis formål er at fremme naturismen i Danmark.

Stk. 2

Foreningen virker bl.a. ved

 • at udbrede kendskabet til naturisme
 • at skabe gode muligheder for alle for at opleve naturisme
 • at skabe sociale netværk mellem naturister
 • at tilstræbe, at naturisme kan udøves hele året
 • at skabe åbenhed om naturisme og at fremme tolerancen over for naturismen også blandt ikke-naturister
 • at samarbejde med andre aktører og naturistorganisationer om konkrete projekter, der kan fremme naturismen
 • at fremme debat og folkeoplysning om kropssyn, selvværd, naturoplevelser og sociale relationer
 • at fremme friluftslivet og gennemføre idrætsaktiviteter

§3 medlemsskab

Som medlem kan optages enhver, der er fyldt 15 år, og som tilslutter sig foreningens formål.

Stk. 2 Optagelse sker, når der er indbetalt kontingent.

Stk. 3 Medlemmer under 30 år udgør en selvstændig gruppe kaldet Danske Unge Naturister (DUN).

Stk. 4 Bestyrelsen kan med øjeblikkelig virkning ekskludere et medlem, der modarbejder foreningens formål, udviser usømmelig adfærd, eller som har været i konflikt med Straffelovens kapitel 24.

Den ekskluderede kan indbringe spørgsmålet om eksklusion for den førstkommende generalforsamling. Generalforsamlingens beslutning er endelig.

Stk. 5 Børn under 18 år kan deltage i foreningens aktiviteter sammen med et medlem over 18 år, som er ansvarlig for pågældende.

§4 Kontingent og regnskab

Foreningens medlemskontingent og rabat til lokalforeningsmedlemmer fastsættes af generalforsamlingen for et år ad gangen. Medlemskort udsendes af foreningen, når kontingent er betalt.

Stk. 2

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk. 3

Kassereren er ansvarlig for den daglige økonomiske administration af foreningen, herunder godkendelse af udgifter, regnskabsføring samt foreningens kasse- og bankbeholdning.

Stk. 4

Det af kassereren udfærdigede regnskab revideres af den af generalforsamlingen valgte kritiske revisor efter almindelig, god revisionsskik.

Stk. 5

Revisor må ikke være medlem af eller suppleant til foreningens bestyrelse eller i familie med eller have anden familiemæssig relation (fx samboende) til et medlem af eller en suppleant til bestyrelsen.

Stk. 6

Opkrævning skal ske primo december med seneste rettidige indbetalingsdag den 31. december. Er kontingent ikke betalt inden 1. april, bortfalder medlemskabet.

§5 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i første halvår. Dato for generalforsamling skal meddeles til medlemmerne senest tre måneder i forvejen.

Stk. 3

Dagsorden til ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning til godkendelse
 4. Revideret regnskab
 5. Indkomne beslutningsforslag
 6. Bestyrelsens forslag til handlingsplan for den kommende 12 måneders periode
 7. Fastlæggelse af kontingent og rabat til lokalforeningsmedlemmer for det kommende kalenderår
 8. Bestyrelsens gennemgåede forslag til budget for indeværende kalenderår og budget for det kommende kalenderår
 9. Præsentation eller udpegning af DUN’s repræsentant i bestyrelsen
 10. Valg til bestyrelsen:
  •            I lige år formand og 1 bestyrelsesmedlem for 2 år
  •            I ulige år kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
  •            Hvert år mindst 2, dog maks. 4, suppleanter for 1 år
  •            Hvert år 1 kritisk revisor og 1 revisorsuppleant for 1 år
 11. Eventuelt

Stk. 4

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest en måned før generalforsamlingen.

Stk. 5

Indkaldelse skal ske ved offentliggørelse på foreningens hjemmeside og elektronisk direkte til medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen. Følgende dokumenter skal vedlægges indkaldelsen:

 • Dagsorden
  • Det reviderede regnskab
  • Indkomne forslag
  • Bestyrelsens handlingsplan for den kommende 12 måneders periode
  • Bestyrelsens forslag til kontingent og rabat til lokalforeningsmedlemmer for det kommende kalenderår
  • Bestyrelsens forslag til budget for det kommende kalenderår

Stk. 6

Stemmeret på generalforsamlingen har ethvert medlem, der har betalt kontingent.

Et stemmeberettiget medlem, der ikke er til stede, kan ved skriftlig fuldmagt overlade sin stemme til et andet stemmeberettiget medlem. Dog kan intet medlem råde over mere end 2 fuldmagtsstemmer.

Stk. 7

Afstemninger på såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger bortset fra om forslag til ændring af vedtægter (se herom i § 13) afgøres ved almindeligt flertal blandt de afgivne stemmer. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Ved stemmelighed ved personvalg skal der dog foretages ét omvalg, herefter afgøres valgte ved lodtrækning.

§6 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 5 % af medlemmerne skriftligt har fremsat ønske om det.

Stk. 2

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske ved offentliggørelse på foreningens hjemmeside og elektronisk direkte til medlemmerne, senest en måned efter at bestyrelsen har modtaget anmodningen og med mindst en måneds varsel. Dagsordenen offentliggøres sammen med indkaldelsen.

Stk. 3

Om afstemninger gælder § 5 stk. 6 – 7.

§7 Lokalforeningsmøder (Lokalforeninger er beskrevet i § 9)

Mindst 1 gang om året holdes møde med medlemmer af lokalforeningernes bestyrelser. Formålet med foreningsmøder er gensidig orientering imellem DN og lokalforeningerne og mellem lokalforeningerne indbyrdes. Desuden drøftes emner af fælles relevans. DUN kan ligeledes sende et antal repræsentanter.

Stk. 2

DN’s bestyrelse indkalder lokalforeningerne med mindst en måneds varsel.

Stk.3

Dagsorden til foreningsmøder skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Orientering fra DN og fra lokalforeningerne
 4. Forslag og anbefalinger til og fra foreningerne
 5. Drøftelse af emner af fælles relevans
 6. Koordinering af aktiviteter
 7. Eventuelt

§8 Bestyrelse

DN’s daglige ledelse forestås under ansvar over for generalforsamlingen af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer og mindst 2, dog maks. 4, suppleanter.

Stk. 2

I bestyrelsen er desuden 1 plads til rådighed for DUN.

Stk. 3

Hvis formanden går af i utide, konstituerer bestyrelsen sig med en ny formand indtil næste generalforsamling.

Stk. 4

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden

Stk. 5

På førstkommende bestyrelsesmøde efter hvert valg konstituerer bestyrelsen sig selv med næstformand og de poster, der i øvrigt måtte følge af bestyrelsens forretningsorden.

Stk. 6

For at bestyrelsen er beslutningsdygtig, kræves det, at mindst 3 medlemmer af bestyrelsen er til stede. Bestyrelsen træffer beslutninger ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

§9 Lokalforeninger

Lokale foreninger med mindst 10 medlemmer, der har til formål at dyrke og/eller fremme naturismen, og som er etableret for et defineret geografisk område eller for at varetage et specifikt formål, kan tilknyttes DN.

Stk. 2

Tilknytningen til DN fastsættes i en samarbejdsaftale mellem DN og lokalforeningen, der baseres på DN’s standardsamarbejdsaftale og indgås mellem de pågældende foreningers bestyrelser.

Stk. 3

Lokalforeningers vedtægter må ikke stride mod DN’s vedtægter og skal forelægges for og godkendes af DN’s bestyrelse, før der kan udarbejdes en samarbejdsaftale. Eventuelle senere ændringer af lokalforeningers vedtægter skal forelægges for DN’s bestyrelse.

Stk. 4

Lokalforeningerne skal ved deres aktiviteter respektere de øvrige lokalforeningers inter-esseområder.

Stk. 5

Medlemmer af DN kan selv vælge, hvilken lokalforening eller hvilke lokalforeninger de vil være medlem af. Valget er gældende for mindst en kontingentperiode.

§10 Andre samarbejdsaftaler

DN kan indgå samarbejdsaftale med foreninger, institutioner eller virksomheder (partnere).

Stk. 2

En sådan samarbejdsaftale udarbejdes og indgås af DN’s bestyrelse og partneren. Aftalen specificerer samarbejdets indhold, herunder hvilke ydelser der er aftalt mellem de to parter.

Stk. 3

I samarbejdsaftalen kan aftales, at partneren kan fremsende forslag til behandling af DN’s bestyrelse og kan uden stemmeret tildeles adgang til DN’s generalforsamling.

§11 Aktivgrupper

Bestyrelsen kan uddelegere opgaver og beføjelser.

Stk. 2

Bestyrelsen kan nedsætte aktivgrupper og lignende til løsning af konkrete opgaver. Bestyrelsen udpeger en koordinator for hver aktivgruppe mv. Koordinatoren er bestyrelsens og medlemmernes kontaktperson til aktivgruppen mv

§12 Tegningsbestemmelser/hæftelse

Foreningen forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene skal være formanden eller kassereren.

Stk. 2

Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af samtlige myndige bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 3

Der kan meddeles enkeltpersoner prokura, dog ikke til køb, pantsætning eller salg af fast ejendom.

Stk. 4

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue.

§13 Vedtægtsændringer

Ændringer af vedtægterne kræver et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

§14 Danske Naturisters opløsning

Foreningens opløsning kan kun vedtages på en ordinær generalforsamling, når det fremgår som særskilt punkt på dagsordenen.

Stk. 2

En ordinær generalforsamling kan kun træffe beslutning om foreningens opløsning, når mindst 3/4 af medlemmerne er repræsenteret ved afstemningen, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer ønsker, at foreningen opløses.

Stk. 3

Hvis den ordinære generalforsamling ikke er beslutningsdygtig, kan sagen behandles på en ekstraordinær generalforsamling, som skal afholdes inden for 8 uger, og som er beslutningsdygtig uanset fremmødet, og hvor beslutning om foreningens opløsning kræver 2/3 flertal af de afgivne stemmer blandt de fremmødte medlemmer.

Stk. 4

Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning overdrages til en anden forening eller organisation, som er hjemmehørende i Danmark eller i et andet EU/EØS-land og har et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål og inden for rammerne af disse vedtægters formålsparagraf. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

 

Ændret på generalforsamlingen den 15.8.2020

Underskrevet af:

Torben Larsen, Henning Møller, Bjørn Michaelis, Michael Hedegaard og Anders Nielsen