Referater GF

Referat af Generalforsamlingen i DN-T den 9. marts 2024.

1. Valg af Stemmetæller.

Lotte Eriksen og Tommy

2. Valg af Dirigent og Referent

Dirigent: Torben Laursen

Referent: Susanne Lindberg

Torben Laursen konstaterer at Generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

3. Bestyrelsens beretning for det forgangne år.

Se vedhæftede fil.

4. Regnskabsaflæggelse.

Regnskabet blev gennemgået og godkendt.

5. Vedtægtsændringer foreslået af bestyrelsen.

Torben Laursen foreslog at, det indsendte forslag vedrørende vedtægtsændringer blev splittet så hver

§ ændring blev behandlet hver for sig. Det blev af Generalforsamlingen vedtaget.

Tekst som står med rødt udgår det der står med blåt indgår

§ 3 Medlemskab:

Stk. 1

Foreningen er åben for alle, der kan tilslutte sig foreningens formål.

Ved indmeldelse i DN-T bliver man automatisk medlem af DN-land.

Man melder sig ind i DN-land og vælger DN-T som lokalforening.

Vedtaget!

Stk. 2

Udmeldelse af DN-T skal ske skriftligt til DN-T´s kasserer.

Udmeldelse af DN-T skal ske skriftligt til DN-Lands kasserer

Vedtaget!

§ 4 Generalforsamlingen:

Stk. 5

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage forud for den ordinære generalforsamling skal afholdes.

Ændres til 4 uger før for den ordinære generalforsamling skal afholdes.

Bestyrelsen trækker forslaget!

§ 6

Foreningens daglige ledelse.

Stk.1

Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden og kassereren består af 3 til 7 9 medlemmer, plus 2 suppleanter. Bestyrelsen vælges for en 2-årig periode, således at kassereren og 1-3 4 2 bestyrelsesmedlem(er) vælges i lige år og formanden og evt. øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år. Det er ændret til at man ønsker 5 medlemmer i bestyrelsen 3 medlemmer foruden formand og kasserer plus minimum to suppleanter plus AD HOC medlemmer.

Man indfører et fast antal bestyrelsesmedlemmer i stedet for at det er variabelt fra år til år.

Kasserer plus to bestyrelsesmedlemmer vælges på lige år.

Vedtager!

Stk. 3

Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger næstformand og sekretær.

Ved bestyrelse på tre medlemmer, bestrider samme person disse hverv. UDGÅR!

Afledt af ændring i § 6 stk. 1 vedrørende antal bestyrelsesmedlemmer, da dette ikke kan forekomme med de vedtagne ændringer!

Under behandling af forslaget kom der et ændringsforslag hvor der blev foreslået at der i fremtiden skulle være 3 bestyrelsesmedlemmer + kasserer og formand. Desuden ændres teksten vedrørende suppleanter.

Efter vedtagelsen på generalforsamlingen har § 6. stk. 1 nedenstående tekst:

§ 6

Foreningens daglige ledelse.

Stk. 1

Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formand og kassereren består af 3 medlemmer, plus minimum 2 suppleanter. Bestyrelsen vælges for en 2 – årig periode, således at kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år og formanden samt 1 bestyrelsesmedlem vælges i ulige år. Det er ændret til at man ønsker 5 medlemmer i bestyrelsen 3 medlemmer foruden formand og kasserer plus minimum to suppleanter plus AD HOC medlemmer.

Man indfører et fast antal bestyrelsesmedlemmer i stedet for at det er variabelt fra år til år.

Kasserer plus to bestyrelsesmedlemmer vælges på lige år.

Vedtaget!

Stk. 3

Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger næstformand og sekretær.

§ 8

Tegningsregler og hæftelse.

Stk. 2

Kassereren står for varetagelse af foreningens formue, herunder indkassering af kontingent.

DET MED RØDT UDGÅR! Det er DN-Land som varetager det.

Samt betaling af regninger. Kassereren kan råde over foreningens konti, herunder betalingskort og netbank til foreningens konti, samt indgå aftale herom.

DET MED RØDT UDGÅR! Det er DN-Land som varetager det.

(Afledt af ændringer i § 3 stk. 1 og 2)

Vedtaget!

§ 9

Stk. 2

Vedtægtsændringer.

Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning umiddelbart efter generalforsamlingen, hvorpå de vedtages. Umiddelbart efter de er vedtaget. Forslag trukket af bestyrelsen.

6. Behandling af indkommende forslag.

Der var ikke kommet nogen forslag! Ud over forslag til vedtægtsændringer.

7. Fastsættelse af kontingent.

Uændret!

8. Fremlæggelse af budget til orientering.

OK!

9. Valg af formand i ulige år – er ikke på valg.

10. Valg af kasserer i lige år – Knud Knudsen Lindberg blev valgt.

11. Valg af bestyrelsesmedlem/medlemmer og 2 suppleanter.

Med generalforsamlingens vedtagelse af ændringer i § 6, skal der vælges to medlemmer udover

Knud Knudsen Lindberg.

Peder som formand bliver siddende.

På Generalforsamlingen blev følgende bestyrelse valgt:/

Knud Valgt direkte til Kasserer

Anders

Annie

Efter Generalforsamlingen ser bestyrelsen ud som nedenstående:

Formand – Peder

Kasserer – Knud

Bestyrelsesmedlem – Anders

Bestyrelsesmedlem – Bjarne

Bestyrelsesmedlem – Annie

1. Suppleant – Pernille

2. Suppleant – Susanne

3. suppleant – Hans

12. Valga af revisor.

Revisor – Bodil

Revisor Suppleant – Tommy.

13. Eventuelt.

Dirigenten foreslog at bestyrelsen foretager en kritisk gennemgang af vedtægterne, med henblik på at beskytte både medlemmer og bestyrelse.

Referent.

Susanne Lindberg.

Referat godkendt af Torben Laursen 14-03-2024:________________________________________________

 

 

 

Referat af generalforsamling i Børkop d. 11-3-2023

Dagsorden i.h.t. vedtægter

Valg af stemmetæller:
Valgt blev Knud Knudsen

Valg af dirigent:
Valgt blev Preben Kjær Eriksen

Valg af referent:
Valgt blev Bjarne Vedsted

Bestyrelsens beretning for det forgange år v. formand Steen Slot Andersen:

Velkommen
Tak til Preben livredder for altid god vandgymnastik og kaffebrygning samt alt mulig mand.
Jeg takker for den fine kurv jeg fik under min sygdom.
Vi startede denne sæson med en rimelig tilslutning, vi var lidt bekymrede på om folk kom pga. energikrisen.
Det er dejligt vi af og til får nye medlemmer, men vi ser desværre et stort frafald af eksisterende medlemmer.
Vi er pt. 116 medlemmer og det er 30 medlemmer mindre end ved sidste generalforsamling.
Første sauna night var en god dag med gymnastik af Preben, og med nød og næppe sauna, mad samt hygge selvom tilslutningerne lå langt under minimum.
D. 28. januar 2023 havde vi arrangeret wellness night i Them hallerne med stor succes med alle 60 pladser udsolgt, samt en stor venteliste.
D. 18. februar 2023 blev der pludseligt købt fastelavnsboller og livredder Preben kom med kakao og fastelavnstønde. Så blev der sørme også fastelavn i år med igen meget dæmpet fremmøde.
Anden sauna night aflyste vi pga. manglende sauna og tilslutningen til det ville nok være meget lav, så det meste af bestyrelsen valgte at drage til Bjerringbro for at nyde sauna night der ! .
Julefrokosten bar også præg af manglende sauna, men ellers en hyggelig dag, med igen en tilslutning langt under minimum.
Et sammendrag af denne sæson har båret præg af energikrisen og lukket sauna, samt et lille fremmøde til vores svømninger. Men vi siger tusind tak til dem der har støttet os. Vi har trods et stort underskud holdt åbent hver eneste lørdag, med få undtagelser.
Jeg har i ca. et halvt år haft en løbende dialog med Vejle kommune og borgmesteren for at få sauna åbnet igen og også tilbud om betaling, men uden held endnu, selvom andre kommuner løbende åbnede for saunaerne.
Bestyrelsen har siden sidst lavet en lukket Facebook gruppe kun for medlemmer. Varde svømmehal blev ikke til noget. Derimod blev Them svømmehal en succes, og Hedensted svømmehal er kommet med positiv tilbagemelding.
For videreførelse af Dn-T vil jeg i den grad opfordre yngre til at melde sig. Bestyrelsen kan som minimum køre med tre personer, som så er formand, kasserer, og et bestyrelsesmedlem, og uden suppleanter.
Afslutningsvis, uløste opgaver: Sommer arrangement, hvad kan vi finde på, andre ideer til vi kan få flere til at komme til svømning, samt flere børnefamilier til svømning.

Tak for god ro og orden

Der var ingen kommentarer.

Det blev godkendt

Regnskabsaflæggelse ved Annie Petersen:
Kommentar. Knud nævnte muligheden for en forhøjelse af entre.
Regnskab godkendt

Behandling af indkomne forslag:
Ingen indkommet.

Fastsættelse af kontingent:
Fortsætter uændret.

Fremlæggelse af budget til orientering.

Valg af formand i ulige år:
Steen på valg, modtager ikke genvalg. Peder Kjær Josefsen vælges.

Valg af kasserer i lige år:
Ikke på valg

Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter:
På valg er Bjarne, modtager genvalg. Vælges.
På valg er Marianne, modtager ikke genvalg. Pernille vælges.
Peder ønskede en ekstra plads besat i bestyrelsen. Anders vælges.
Da Peder ikke var på valg erstattes han´s plads med Bodil valgt for 1 år.

Suppleanter: Søren A og Svend Erik modtager genvalg. Hans Völcker blev foreslået. Søren A og Hans blev valgt.

Valg af revisor:
Aase Juul modtager genvalg. Vælges.

Valg af revisorsuppleant:
Knud Knudsen modtager genvalg. Vælges.

Eventuelt:
Orientering af Anders: på vegne af DN Land. Vi har været i dialog med vejle kommune. Ham vi snakkede med var åben overfor at vi fik tændt saunaen igen. Men det skulle selvfølgelig lige op på et byrådsmøde.

Ref. Bjarne Vedsted

 

Referat af generalforsamling i Børkop d. 5-3-2022

Dagsorden i.h.t. vedtægter

Valg af stemmetæller/e :
Henrik valgt

Valg af dirigent og referent :
Aase og Bjarne valgt

Bestyrelsens beretning for det forgangne år : Steen fremlagde –
Nu har vi den rigtige generalforsamling, så den kan holdes efter vedtægterne og uden forhindringer. jeg vil rose bestyrelsen for et godt arbejde hver eneste lørdag og derudover vil jeg lige fremhæve to der har lavet en ekstra indsats.
Annie påtog sig opgaven som kasserer, og det gør hun godt i betragtning af at hun er helt grøn. det har været en lang rejse med mange forhindringer, og nu tror jeg hun er ved at være tæt på målet – der kan jeg kun sige rigtig godt klaret.
Det samme vil jeg sige til Peder der gør det rigtig godt med hjemmeside på facebook mm, og nu også har påtaget sig opgaven at opdatere vores DN hjemmeside – Det er rigtig godt klaret, nu kan vi jo kalde ham vores webmaster.
Tak til Preben vores livredder for vandgymnastik og kaffebrygning, samt altmuligmand..
Vi må sige farvel til to i bestyrelsen, det er Jan og Christel. Tak for indsatsen.
Så er der nogle der har lyst til at prøve at være en del af bestyrelsesarbejde, så opfordrer vi yngre til at melde sig til bestyrelsen, men det er ikke et krav. Pt mangler vi 3, så kom frisk.
Vi startede denne sæson med en rigtig god tilslutning, hvor vi var lidt bekymret for om folk kom pga. corona. Men det er dejligt at vi løbende får nye medlemmer, så vi pt. er på 146 medlemmer.
Første sauna night var en god dag med vandleg af Leif, samt vandgymnastik af Preben. Og selvfølgelig gus, mad samt hygge, selvom tilmeldinger lå på et minimum.
Anden sauna night måtte vi desværre aflyse pga. for få tilmeldinger, men Annie lavede så en nødplan til den normale svømning med lykkeposer og fastelavnsboller.
Julefrokosten var derimod en rigtig god dag med stor tilslutning. DN – Land var til julefrokost, og synes den var rigtig god, men den var lang.
Vi tilgodeså vores medlemmer til vores arrangement med halv pris da der havde været corona de forgange år. Og tak til Leif for planlægning af vandleg. Og så håber vi at afslutningen for en god opbakning hvor vi som noget nyt har buffet, hvor vi igen tilgodeser DN – T medlemmer med lidt rabat.
Afslutningsvis arbejder vi med:
Evt. at holde en sauna night i Varde svømmehal og Wellness til efteråret
Sommerarrangement, hvad kan vi finde på ??
Lukket Facebook gruppe kun for medlemmer ?
Andre ideer til at vi kan få flere til svømning ?
Opfordring til flere børnefamilier til svømning
Kom endelig med forslag til steder eller evt. en tur, hvis der er nogle gerne tovholdere.
Tak for god ro og orden. – Beretning godkendt

Regnskabsaflæggelse:
Annie fremlagde regnskabet – Regnskab godkendt

Behandling af indkomne forslag:
Ingen forslag indkommet

Fastsættelse af kontingent:
Fortsætter uændret

Fremlæggelse af budget til orientering:
Ingen indvendinger

Valg af formand i ulige år:
Ingen valg

Valg af kasserer i lige år:
Annie modtog genvalg

Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter:
Peder modtog genvalg
Christel modtog ikke genvalg. Valgt blev Søren Ottosen
Jan modtog ikke genvalg
Suppleanter: Søren Asmussen, Svend Erik Christiansen blev valgt
Bjarne, oprindeligt valgt som suppleant 2021, men står i referat fra generalforsamling 2021 som indtrådt i bestyrelsen. Bjarne er indforstået dermed, så er først på valg i 2023

Valg af revisor:
Aase Juhl, modtog genvalg.

Valg af revisorsuppleant:
Knud Knudsen, modtog genvalg.

Eventuelt:
intet under eventuelt

Aase takker for god ro og orden

Ref. Bjarne Vedsted

 

 

Referat af Generalforsamlingen i Børkop den 09-10-2021

Valg af stemmetæller:
Henrik og Dan.

Valg af dirigent og referent:
Dirigent: Aase Juhl
Referent: Susanne Lindberg

Bestyrelsens beretning for det forgangne år:
Generalforsamlingen har været aflyst på grund af Covid19 i foråret.
Vi havde opstart i september 2020 hvor der efter få gange kom restriktioner som vanskeliggjorde at vi kunne holde det kørende på normal plan. Saunaen skulle lukkes ned og vi overvejede at kører to holds skift for at holde det kørende. Enden på det hele blev at, vi måtte lukke ned med en super lang pause til følge. Bestyrelsen har alligevel arbejdet ihærdigt – men Mette Frederiksen spærrede for alle ideer. Nu er vi startet på en frisk og klar til en ny sæson forhåbentlig uden restriktioner.
Vi er rigtig glade for den tilgang der har været med nye medlemmer. Vi havde en væsentlig tilbagegang under Covid19, men vi er nu igen oppe og har 127 medlemmer for nuværende.
Vores kasserer er gået ud af bestyrelsen et år før tid, dette af personlige årsager. Vi står med et stort dilemma, vi skal have valgt en ny kasserer som gerne skal genvælges på generalforsamlingen til marts 2022, dette for en toårig periode – så kasserer og formand ikke er på valg
samme år.

Regnskabsaflæggelse:
Regnskabet blev fremlagt og godkendt.

Behandling af indkomne forslag:
Ingen indkomne forslag.

Fastsættelse af kontingent:
Kontingentet er uændret.

Fremlæggelse af budget til orientering:
Der var ingen indvendinger.

Valg af formand i ulige år:
Steen Andersen modtog genvalg og blev valgt.

Valg af Kasserer i lige år:
Bestyrelsesmedlem Annie Petersen stillede op til kasserer posten og blev valgt.
Egon (efternavn ukendt) spurgte om det kunne give problemer med Vejle kommune at Annie Petersen ikke er bosiddende i denne. Det er nu undersøgt og det kan det ikke.

Valg af bestyrelsesmedlem/medlemmer og 2 suppleanter:
Annie Petersen modtog genvalg.
Marianne Andersen modtog genvalg
Bjarne Vedsted blev nyt bestyrelsesmedlem og referent til bestyrelsen.
Jan Karup blev valgt til suppleant
Eigil (efternavn ukendt) suppleant modtog ikke genvalg
Tommy Hansen suppleant modtog ikke genvalg.

Valg af revisor og revisorsuppleant:
Aase Juhl modtog genvalg til revisor og Knud Lindberg modtog genvalg til revisorsuppleant.

Eventuelt:
Intet under eventuelt.

Ref. Susanne Lindberg.

Referat af Generalforsamlingen i Børkop den 07-03-2020

Der var 28 fremmødte, 4 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant

Afbud fra Marianne og Tommy.

Ad pkt. 1           Stemmetæller blev Bettina og Jørgen.

Ad pkt. 2           Dirigent blev Knud og Referent blev Susanne.

Ad pkt. 3           Bestyrelsens beretning for det forgangne år blev godkendt.

Ad pkt. 4           Regnskabet blev fremlagt og godkendt.

Ad pkt. 5           Ingen indkomne forslag.

Ad. Pkt. 6          Fastsættelse af kontingent blev uændret.

Ad pkt. 7           Fremlæggelse af budget til orientering, ingen indvendinger.

Ad pkt. 8           Formandsvalg: Steen Andersen blev valgt.

Susanne orienterede om, at på sidste generalforsamling blev der ikke valgt nogen formand og bestyrelses konstituerede sig bagefter hvor Susanne indvilligede i at være konstitueret formand for et år.

Steen Andersen er nu også valgt for et år og derefter kommer det til at passe med hvad der står i vedtægterne, nemlig at formand vælges i ulige år og kasserer i lige år.

Ad pkt. 9           Paul Fabricius blev genvalgt til kassererposten.

Ad pkt. 10          Der blev valgt to nye bestyrelsesmedlemmer Christel Volquartzen og Peder Kjær Josefensen. Tommy og Eigil fortsætter som suppleanter.

Ad pkt. 11         Valg af revisor blev Aase Juhl og revisorsuppleant blev Knud Lindberg.

Ad pkt. 12

a) Knud stillede spørgsmålet, hvad vil man bruge foreningen til.
b) Christel foreslog at vi igen til en af vores Sauna Night kunne få Thai-Thi.
c) Det blev foreslået at arrangerer en fællestur til Tyskland hvor både wellness og handel skulle indgå. Anders orienterede om at vi kunne søge tilskud i DN-Land.
d) Det blev foreslået at arrangere en oktoberfest evt. med overnatning i en spejderhytte eller lignende.
e) Steen foreslog at der bliver nedsat et fest-/turudvalg.
f) Der blev foreslået en fællestur til Børsmose strand.

 

Referent: Susanne Lindberg.

 

Årsberetning for DN-T 2019/2020

Kære alle

Siden sidste Generalforsamling har vi været en bestyrelse som har været aktive udover Børkop og derfor ikke har haft mulighed for at være der hver gang.
Vi er 5 aktive i bestyrelsen som har nok at se til derudover to suppleanter som virkelig tager deres tørn hver eneste lørdag. Én frivillig nemlig Knud som har taget sig af annonceringer på Facebook.
Fordi vi har været så aktive andet sted eller været ramt af sygdom har vi desværre set os nødsaget til at aflyse familiesvømningen, heldigvis kun en enkelt gang indtil nu.

Antallet af gæster er desværre nedadgående, Børnefamilierne er næsten helt forsvundet hvilket jo nok skyldes udviklingen i samfundet hvor man er blevet mere nøgenforskrækket igen.
Dog kommer der til tider og heldigvis stadig børn.
Én af de første ting vi i den nye bestyrelse besluttede var/er omkring Massage Dysserne.
Det er et problem at vandet i det lille bassin bliver et par grader koldere når Massagedysserne bliver aktiveret. Det blev derfor besluttet at det lille bassin er forbeholdt børnene til alm. familiesvømning og derfor først må tændes kl. 17.30.
Til Sauna Night skal bassinet benyttes som kærestebassin og massagedysserne må derfor først tændes 1 time før afslutning kl. 21.30.

Omkring det svindende medlemstab skal vi opfordre vores medlemmer til at få betalt deres medlemskab også fordi det jo vil blive væsentlig dyrere at komme ind i Børkop hvis man ikke er medlem, hvor det koster 30,-kr pr gang nu vil det stige til 75,- kr. pr gang.

På vores sidste bestyrelsesmøde drøftede vi, at fordi medlemstallet er dalende vil vi bede vores medlemmer om fremadrettet selv at tage kaffekopper med, det skal selvfølgelig være af pap eller plastik, det gælder også til vores fællesspisninger med tallerkner, glas og bestik også af plastik eller pap.
I Spejdersport kan købe en samklappelig kop til meget få penge.

Nu til noget mere positivt: I foråret havde vi besøg af 3 unge piger som gik på DCU. De prøvede at gøre noget ved de tidligere omtalte nøgen forskrækket hed. Dette ved at lave en afhandling om det at være nøgen. De besøgte os her i Børkop hvor de deltog i en Sauna Night.
De skrev bl.a. i Deres afhandling at de fik et unik indblik i naturisternes livsverden. Hvor de konkluderede at der er en oplevelse af fællesskab, som bygger på fælles forståelse af, at nøgenhed er naturlig.

Vores sauna Night har er vi i denne bestyrelse kørt under forskellige temaer f.eks. påske og Jul og med 6 til 8 mands borde. Vi har desuden ændret på forplejningen som hovedsageligt består af smørrebrød og til Jul platter. Det har gjort at vi i bestyrelsen også bedre har haft mulighed for at nyde arrangementerne.

Vores Saunagus har fortsat været noget af en succes den står Annie hovedsalig med og det vil vi gerne takke hende for.

Som noget nyt har vi også indført vandgymnastik hver gang kl. 16.45 det står Preben hovedsalig for med Annie som afløser og det må siges at være noget af en succes der er hver gang mange deltagere. Stort Tak til Preben og Annie for det tiltag.

Vi har drøftet muligheden for at rekrutterer massage og zoneterapi til vores Sauna Night og som medlemmerne selv betaler direkte til massøren eller Zoneterapeuten.

Vi talte på et tidspunkt i bestyrelsen om indkøb af Håndklæder Annie vil undersøge evt. indkøb af håndklæder 100 X 150 med vores eget logo som kan købes for en pris, som endnu ikke er fastsat.

Der har været en del spørgsmål om hvorfor Nudebook er blevet lukket. Grunden er tydeligvis den måde Nudebook er bygget op på som gør at det strider imod persondataloven og DN-land har fået et påbud om at lukke siden ned. Der arbejdes på at finde en løsning så Nudebook opfylder persondataloven, økonomien spiller vist også stadig ind og det skal der også findes en løsning på.

Vi har i bestyrelsen talt om at arrangerer en fællestur tur for vores medlemmer til Tyskland hvor både wellness og handel skulle indgå evt. med overnatning, medlemmerne skal selv betale.
Vi regner med at der kunne være samkørsel fra Børkop og at familiesvømningen bliver aflyst den dag.

Efter nu 10 år i bestyrelsen træder jeg nu ud af DN-T´s bestyrelse. Det har været 10 rigtig gode år med nogle fantastiske mennesker omkring mig. Men tiden er nu kommet til at jeg vil give stafetten videre.

Til slut skal der lyden stor Tak til Leif som Sauna Night efter Sauna Night kommer og fornøjer os med leg.

Ligeledes et lige så kæmpestort Tak til vores Livredder og ”altmuligmand” Preben.
Uden ham var der næppe familiesvømning i Børkop.

Vi vil takke alle jer der – lørdag efter lørdag – møder op til vores Familiesvømning i Børkop.

Nu vil jeg sige kæmpestor TAK til bestyrelsen for rigtig godt samarbejde.

Sluttelig vil jeg ønske den nye bestyrelse pøj. Pøj og Held og lykke.

Tak for denne gang
Med venlig hilsen
Susanne Lindberg
Formand

 


Referat af Generalforsamlingen i Børkop den 09-03-2019

 

Ad pkt. 1: Valg af stemmetæller blev Ebbe.

 

Ad pkt. 2: Dirigent blev Uffe

 

 

Ad pkt. 3: Formandens beretning:

Følgende punkter blev blandt andet nævnt:

Antallet af gæster der kommer hver lørdag, er for nedadgående og det selv om vi aldrig har været flere medlemmer.

Børnefamilierne er næsten helt forsvundet.

Det kan skyldes mange faktorer. Børnene er blever ældre og vil derfor ikke være ”nøgne”

Det kan også skyldes vores varmvandsbassin. Tidligere hvade vi kun et alm. Børnebassin og hér var der rigtig mange børn der hoppede rundt og legede med div. Legeredskaber, og de voksne sad og drak kaffe, var i sauna eller svømmede i det store bassin.

I dag er det omvendt. De voksne flyder ud i varmtvandsbassinnet og de få børn der er tilbage leger på den lave del af det store bassin.

Gert nævnte at han som afgået formand ikke skulle opstille regler for fremtiden, det lod han op til den nye bestyrelse, men måske kunne det være en íde at varmtvandsbassinnet er forbeholdt børn frem til kl. 17.30, hvor mange børnefamilier alligevel begynder at tage hjem.

Gert håber den nye bestyrelse vil fortsætte dialogen med Vejle kommune, således vi kan få det vildmarkskar der har været rygter om.

Der er endnu ikke åbnet for ansøgninger om haltider til sæsonen 2019/2020 men det skulle være muligt fortsat at få tiderne 16.00-19.00

Halloween og Fastelavns-arrangementet blev lagt ud til børnefamilierne at arrangere, vi skulle naturligvis nok dække det økonomisk, og hjælpe med selve arrangementet.

Desværre var der ingen børnefamilier som bød ind så begge arrangementer blev derfor aflyst.

Nytårskuren 2019 blev en succes og vi fik en herlig eftermiddag.

Vores Sauna Night den 23.02.2019 måtte vi aflyse pga. manglende tilmelding.

Naturligvis har vi som altid Sauna Night til sæsonafslutning, og her vil vi prøve noget nyt, nemlig ved at hygge endnu mere om Jer. Der vil blandt andet blive dækket op ved 6 mands borde, med duge og lys og masser af hygge. Det betyder ikke at man ikke kan komme til at sidde sammen med venner hvis man ønsker det, det skal så blot meldes ud til bestyrelsen på dagen.

Gert nævnte at han træder ud af bestyrelsen efter 11 år og heraf 7½ som formand.

Gert takkede bestyrelse for godt samarbejde og ligeledes vores livredder og ”altmulig mand” Preben. En tak til vores ”hoffotograf” Benny som er med til at dokumenterer vores hyggelige stunder i Børkop.

Sidst men ikke mindst blev alle takket som lørdag efter lørdag møder op til familiesvømning i Børkop. Sluttelig blev den nye bestyrelse ønsket pøj..pøj..pøj.. al Held & Lykke og vind i sejlene.

Der er rigtig meget som ikke er nævnt her men beretningen blev godkendt og ligger på bordene i Børkop til gennemlæsning.

 

Ad pkt. 4: Regnskabet blev fremlagt og godkendt.

 

Ad pkt. 5 Der var ingen indkomne forslag.

 

Ad pkt. 6 Fastlæggelse af kontingent blev uændret.

 

Ad pkt. 7 Fremlæggelse af budget til orientering: Ingen indvendinger.

 

Ad pkt. 8. Valg af formand i ulige år. Det blev besluttet af den ”nye” bestyrelses konstituerer sig selv.

 

Ad pkt. 9: Valg af kasserer i lige år.

Det er rigtigt at det er i lige år, men da det ikke var muligt sidste år at finde en ny kasserer tog Knud Lindberg endnu et år. Dette blev ført til protokol.

I år har vi fundet en ny kasser som er Poul Fabrisius Tillykke med valget.

 

Ad pkt. 10: Valg af bestyrelsesmedlem/medlemmer og 2 sumpplanter:

Steen – Marianne og Annie blev genvalgt. Tillykke med valget.

Marianne og Steen gik fra suppleanter til bestyrelsesmedlemmer.

Der blev valgt 3 suppleanter: Anders – Tommy og Eigil. Tillykke med valget.

 

Ad pkt. 11: Valg af revisor og en revisorsuppleant.

Hans Olling og Torben Laursen blev genvalgt. Tillykke med valget.

 

Ad pkt. 12: Evt.

Gert understregede at Børkop på ingen måde lukker ned. Det er muligt at drive en forening med                           et medlem som passer kassen, men at det så i sagens natur kun vil være ren Familie svømning og at medlemmerne så selv må tage kaffe med.

 

Ref. Susanne Lindberg

—————————————————————————————————————————–

Referat af afholdt ordinær Generalforsamling lørdag 3/3 2018 kl. 17:00 i Børkop Svømmehal i forlængelse af familiesvømningen.

 Dagsorden:

 1. Valg af stemmetæller
 2. Valg af dirigent og referent
 3. Bestyrelsens beretning for det forgangne år
 4. Regnskabsaflæggelse
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fastlæggelse af kontingent
 7. Fremlæggelse af budget til orientering
 8. Valg af formand i ulige år
 9. Valg af kasserer i lige år
 10. Valg af bestyrelsesmedlem/medlemmer og 2 suppleanter
 11. Valg af revisor og en revisorsuppleant
 12. Eventuelt

 

Referat:

Tilstede fra bestyrelsen var: Gert Mikkelsen, Susanne Lindberg, Knud Lindberg, Leif Martin, Annie Petersen, Torben Christensen + suppleant Steen Sloth Andersen.

 1. Stemmetæller: Pernille Rimdal Nielsen.
 2. Dirigent: Bettina Johnsen. Referent: Torben Christensen.
 3. Bestyrelsens beretning blev fremlagt af formand Gert Mikkelsen.
 4. Regnskabsaflæggelse ved kasserer Knud Lindberg. Regnskabet blev godkendt.
 5. Der var ingen indkomne forslag.
 6. Uændret.
 7. Budget fremlagt af kasserer Knud Lindberg.
 8. Formand Gert Mikkelsen ikke på valg.
 9. Kasserer Knud Lindberg fortsætter yderligere ét år.
 10. Susanne Lindberg modtog genvalg. Torben Christensen ønskede ikke genvalg. Ingen nye ønskede at træde ind i bestyrelsen. Steen Sloth Andersen og Marianne Andersen modtog genvalg som suppleanter.
 11. Hans Olling modtog genvalg som revisor. Torben Laursen modtog genvalg som revisorsuppleant
 12. Der blev stillet spørgsmål ved om naturister.dk fortsætter som hidtil. Det gør den.

 

Ved konstituerende bestyrelsesmøde straks efter blev Susanne Lindberg genvalgt som næstformand.

 Generalforsamling lørdag den 03.03.’2018 i Børkop Svømmehal.

 

Kære venner !

Selvom vi næsten lige er startet på et nyt år og dermed vores forårssæson, ja så er det allerede tid til at se tilbage på det år der er gået siden sidste generalforsamling for nøjagtigt ét år siden 04.03.2017

Som det er blevet en vane kan vi igen konstaterer at vi bliver flere og flere til vore ugentlige Familiesvømninger i Børkop, og endnu mere glædeligt er at vi ser stort set nye ansigter hver weekend.

Ellers er det første gang i mine 6 år som formand, at der ikke er ret meget at berette.

Tidligere har vi kunnet berette om nye tiltag som gardiner for vinduer, udbygning af sauna, sløring af vinduer, varmtvandsbassin, afdækning af mellemgangen osv. osv. osv.

Men nu HAR vi jo stor set fået alt det vi har gået og drømt om .. så hvad er der så at skrive/berette om ??

Nårrh jo .. hvad med at Vildmarkskar ?? Rygterne siger at der evt. bliver en ekstra sum penge som kommunen vil bruge på Børkop Svømmehal og at de selv har nævnt ideén Vildmarkskar, men om pengene går til dét og hvornår … tjaaa .. det vides ikke rigtigt.

Mht. den nye sæson, bliver det igen spændende om vi kan få de samme tider som nu .. nemlig hver lørdag fra 16.00-19.00 med opstart den 15. september 2018 og afslutning den 13. april 2019. MEN vi må nok forvente at det kommer til at hedde 16.15-19.15. Vi har jo hidtil haft svømmehallen som HALTID, men fra midt i denne sæson, kom det pludselig til at hedde ”VANDTID” hvilket bl.a. har givet Børkop/Vejle Svømmeklub muligheden for at blive i vandet til kl. 16.00 og først herefter begive sig til omklædningen. Men efter et par lørdage med lidt problemer, har vi nu .. IGEN .. fået et fint samarbejde, og vi satser på at kunne fortsætte dette fremover.

Lidt om den forløbne sæson.

Den 09/09.’17 startede den nye sæson igen med rigtigt mange deltagere
Igen en super start på en ny sæson.

Til vores ”Halloween-arrangement” i efteråret, havde vi igen mange deltagere, både børn som voksne. De der kom fik en forrygende eftermiddag, med gys, edderkopper, chokoladebolde, gaver og meget meget mere.

En rigtig Hyggelig Uhyggelig Halloween.

Sauna-night den 18. november blev som altid rigtig hyggelig, om end vi kunne ønske flere deltagere.  Generelt savner vore arrangementer deltagere/opbakning, og måske er tiden inde til at vi fremover kun afholder vores jule- og sæsonafslutning, eller måske kun vore ugentlige familiesvømninger.

Det samme gælder Juleafslutningen den 09.12.’16, som altid rigtig hyggelig, blev der grinet, mobbet og stjålet gaver på bedste vis. Men som nævnt .. vi kunne godt have være mange flere.

Nytårskuren 2018 blev desværre uden mig egen tilstedeværelse. Men godt at der var andre i bestyrelsen til at tage over mht. kage og sekt.

Vores netop afholdte Fastelavnsarrangement .. blev som alle vore øvrige arrangementer ramt af mangel på deltagere. Faktisk tror jeg vi nåede bundrekorden, på 2 børn og 34 voksne. Og det på trods af at Leif  .. vores allesammens legeonkel IGEN IGEN havde lavet et super arrangement for såvel børn som voksne. Men dejligt at se de få der mødte op have en super eftermiddag, med at slå katten af tønden, hot’dog’ger’ sodavand og slikposer.

Jeg tror jeg med dette har været omkring det meste af sæsonen 2017/2018, og vi kan langsomt begynde at glæde os til en forhåbentlig lang og varm sommersæson.

Faktisk er der kun 5 lørdage tilbage i denne sæson inden vi DEN 14.04.’18 kan sige ”på gensyn” til september 2018. Naturligvis har vi som altid Sauna-night til sæsonafslutningen, men jeg må desværre allerede nu beklage at jeg igen som i 2017 ikke kan være med, da jeg tager på ferie samme formiddag.

Inden jeg slutter helt, skal vi i dag også hylde og takke Torben Christensen for sit store engagement i DN-Børkops bestyrelse igennem 15 år. Torben har valgt at træde ud af bestyrelsen i dag, hvor han skulle have været på valg.
Ærgerligt men også forståeligt når man har været med i så mange år.

Torben deltog for første gang i 2002. Da Danske Unge Naturister havde startet en lokalafdeling op med naturist svømning i Vamdrup Svømmehal. Her blev han valgt ind i aktivgruppen/bestyrelsen i 2003.

Torben var med da Lokalforeningen Børkop (DN-Børkop) blev stiftet 30/4-2005 og var med til at hoppe i vandet til første svømning i Børkop Svømmehal var lørdag 2/4-2005

Torben var med da Foreningen ganske kort tid efter ændrede navn til det vi kender i dag som Danske Naturister Trekantområdet (DN-T).
Torben har i sin tid i bestyrelsen har haft titel som suppleant, næstformand, tre år som formand i perioden 31/3-2008 til 26/3-2011, og har siden siddet som bestyrelsens trofaste sekretær og styrmand af vores SMS-tjeneste. Virkeligt imponerende.

Torben vi vil gerne sige dig tak for din store indsats, og håber naturligvis at vi stadig ser dig til familiesvømning her i Børkop.

Til slut skal endnu engang lyde en stor tak til bestyrelsen for et rigtigt godt samarbejde. Synes vi endnu engang er kommet igennem en – vellykket sæson.

Ligeledes en stor tak til vores livredder og ”altmuligmand” Preben.

Uden ham var der næppe familiesvømning i Børkop.

En tak til vores ”hof-fotograf” Benny der med sine super fotos er med til at dokumentere vores hyggelige stunder her i Børkop.

Sidst men ikke mindst vil jer gerne takke alle jer der – lørdag efter lørdag –møder op til vores Familiesvømning i Børkop.

… Som jeg altid siger:

”Vi har Danmarks bedste naturister i Børkop”.

Med venlig hilsen
Gert Mikkelsen
Formand

—————————————————————————————————————