Vedtægter for DN-T

Vedtægter for

Danske Naturister Trekantområdet

(DN-T)

 

 1. Navn og sted

 Stk. 1

Foreningens navn er Danske Naturister Trekantområdet (herefter forkortet DN-T)

Stk. 2

Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

Stk. 3

Foreningen er en selvstændig del af landsorganisationen Danske Naturister (DN-land).

 • 2. Formål

 DN-T er en politisk uafhængig organisation hvis formål er:

 • At tilbyde Familie-naturistsvømning hele året, om sommeren ved kysterne og om vinteren i svømmehal.
 • At virke for fællesskab blandt naturister, således at naturistsvømning bliver en naturlig del af det lokale svømmemiljø.
 • 3. Medlemskreds

 Stk. 1

Foreningen er åben for alle, der kan tilslutte sig foreningens formål.

Man melder sig ind i DN-land og vælger DN-T som lokalforening.

Stk. 2

Udmeldelse af DN-T skal ske skriftligt til DN-Lands kasserer

Indbetalt kontingent tilbagebetales ikke.

Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet indbetales til og opkræves af DN-land.

 • 4. Generalforsamlingen

Stk. 1

Generalforsamlingen er DN-T’s højeste myndighed.

Stk. 2

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af første kvartal og indkaldes med mindst to ugers varsel ved annoncering på Danske Naturisters hjemmeside www.naturister.dk med angivelse af dagsorden, samt evt. via mail eller sms til foreningens medlemmer.

Stk. 3

Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle DN-T’s medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Møde- og taleret har desuden medlemmer af DN-lands bestyrelse.

Stk. 4

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af stemmetæller.
 2. Valg af dirigent og referent.
 3. Bestyrelsens beretning for det forgangne år.
 4. Regnskabsaflæggelse.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Fastsættelse af kontingent.
 7. Fremlæggelse af budget til orientering.
 8. Valg af formand i ulige år.
 9. Valg af kasserer i lige år.
 10. Valg af bestyrelsesmedlem/medlemmer og 2 suppleanter.
 11. Valg af revisor og en revisorsuppleant.
 12. Eventuelt.

Stk. 5

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage forud for hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.

Stk. 6

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke bør være medlem af  DN-T bestyrelsen.

Stk. 7

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal. Ved vedtægtsændringer skal opnås kvalificeret flertal, jf. § 9 stk. 1. Skriftlig afstemning anvendes, når det begæres af blot én mødedeltager.

Ved personvalg hvor der er foreslået flere kandidater end det antal der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning.

 • 5. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1

Ekstraordinær generalforsamling, kan afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det overfor formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kendskab.

Stk. 2

Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er to uger og indkaldes via mail eller brev til alle medlemmer, samt offentliggøres på DN-lands hjemmeside.

 • 6. Foreningens daglige ledelse

Stk. 1

Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden og kassereren består af 3 medlemmer, plus minimum 2 suppleanter.

Bestyrelsen vælges for en 2-årig periode, således at kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år og formanden og samt 1 bestyrelsesmedlem vælges i ulige år.

Stk. 2

Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3

Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger næstformand og sekretær.

Stk. 4

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mere end halvdelen af medlemmer er mødt heriblandt formand eller næstformand.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindeligt flertal.

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

 • 7. Økonomi, regnskab og revision

Stk.1

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2

Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk. 3

Foreningens regnskab føres af kassereren, der ligeledes overvåger medlemslister de føres af DN-land.

Stk. 4

Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

 • 8. Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1

Foreningen tegnes udadtil af formanden og kasseren. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 2

Kassereren står for varetagelse af foreningens formue, samt betaling af regninger. Kassereren kan råde over foreningens konti, herunder betalingskort og netbank til foreningens konti, samt indgå aftale herom.

Stk. 3

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser der påhviler foreningen.

 • 9. Vedtægtsændringer

Stk. 1

Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2

Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning umiddelbart efter den generalforsamling, hvorpå de vedtages.

 • 10. DN-T’s opløsning

Stk. 1

Opløsning af foreningen DN-T kan kun vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, indkaldt til dette formål.

Stk. 2

Opløsning kræver at mindst 80% af medlemmerne er repræsenteret ved afstemning, og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer ønsker en opløsning af foreningen.

Stk. 3

Hvis den ekstraordinære generalforsamling ikke er beslutningsdygtig, skal sagen behandles på en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutningen kan vedtages med 2/3 dels flertal, uanset antallet af fremmødte.

Stk. 4

Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

Vedtaget på stiftende generalforsamling 30. april 2005.

Nærværende vedtægter er ændret på generalforsamlingen i Børkop 7. marts 2015.

Nærværende vedtægter er ændret på generalforsamlingen i Børkop 9. marts 2024.

Dirigent:________________________________________________________

Formand:__________________________________________