Vedtægter DN NORD

Danske Naturister Nord

www.naturister.dk/nord

 

Vedtægter for

Danske Naturister Nord

1. Navn og hjemsted

Stk. 1.
Foreningens navn er Danske Naturister Nord.

Stk. 2.
Foreningens hjemsted er Aalborg Kommune.

Stk. 3.
Foreningen er en selvstændig del af landsorganisationen Danske Naturister, forkortet DN.

2. Formål

Foreningens formål er med aktiviteter der styrker folkeoplysningen at:

 • Informere, skabe åbenhed og fremme tolerancen overfor naturisme i Nordjylland.
 • Varetage naturisters interesser i Nordjylland.
 • Tilbyde svømning og vandsport for naturister i Nordjylland i vinterhalvåret.
 • Skabe sociale netværk mellem naturister i Nordjylland.
 • Fremme en rummelig naturistkultur i Nordjylland.

3. Medlemskreds

Stk. 1.
Som medlemmer kan optages personer, der ønsker at fremme foreningens formål jf. §2.

Personer der er fyldt 15 år kan optages som medlemmer. Personer under 18 år kan optages, hvis der foreligger skriftlig tilladelse fra både forældremyndighedsindehaver og værge.

Personer der har været i konflikt med Straffelovens kapitel 24 om forbrydelser mod kønssædeligheden kan ikke optages.

Stk. 2.
Medlemmer af Danske Naturister Nord er også medlemmer af DN.

Stk. 3.
Udmeldelse af Danske Naturister Nord skal ske skriftligt til Danske Naturister Nords kasserer med virkning fra førstkommende kvartal.

Stk. 4.
Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for ét år ad gangen.

Stk. 5.
Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer, såfremt disse udviser en usømmelig, upassende eller på anden måde stødende adfærd, der på nogen måde kan skade Danske Naturister Nords renommé, eller er til gene for andre medlemmer i deres egenskab af naturist. Den ekskluderede kan indbringe spørgsmålet om eksklusion for den førstkommende generalforsamling.

4. Generalforsamlingen

Stk. 1.
Generalforsamlingen er Danske Naturister Nords højeste myndighed.

Stk. 2.
Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af første kvartal og indkaldes med mindst tre ugers varsel ved annoncering og angivelse af dagsorden på Danske Naturister Nords hjemmeside og/eller på www.naturister.dk samt direkte på email til den adresse medlemmet har oplyst foreningen.

Stk. 3.
Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle Danske Naturister Nords medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Møde- og taleret har desuden medlemmer af DN´s bestyrelse.

Stk. 4.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af stemmetællere.
 2. Valg af dirigent og referent.
 3. Formandens beretning.
 4. Regnskabsaflæggelse.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Fastsættelse af kontingent.
 7. Godkendelse af budget.
 8. Valg af formand i ulige år.
 9. Valg af kasserer i lige år.
 10. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år / 1 bestyrelsesmedlem i lige år.
 11. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
 12. Valg af revisor og 1 revisorsuppleant.
 13. Eventuelt

Stk. 5.
Hvis en suppleant indtræder som ordinært bestyrelsesmedlem er denne post på valg ved førstkommende generalforsamling

Stk. 6.
Forsalg, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stk. 7.
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af Danske Naturister Nords bestyrelse.

Stk. 8.
Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (over halvdelen af de gyldige afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning.

5. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kendskab.

Stk. 2.
Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

6. Foreningens daglige ledelse

Stk. 1.
Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden og kassereren består af 3 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode således, at kassereren og 1 bestyrelsesmedlem vælges i lige år, 2 bestyrelsesmedlemmer og formanden vælges i ulige år.

Stk. 2.
Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3.
Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger næstformand og sekretær.

Stk. 4.
Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindeligt flertal. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

7. Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1.
Danske Naturister Nords regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

Stk. 2.
Danske Naturister Nord kan yde støtte til naturistaktiviteter i DN og i anden naturistregi.

8. Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1.
Danske Naturister Nord tegnes udadtil ved underskrift af formanden og kassereren i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 2.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

9. Vedtægtsændringer

Stk. 1.
Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2.
Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

10. Opløsning af foreningen

Stk. 1.
Danske Naturister Nords opløsning kan kun foretages af Danske Naturister Nords ordinære generalforsamling, når det fremgår som et særskilt punkt på dagsordenen. En ordinær generalforsamling kan kun træffe beslutning om opløsning, når ¾ af medlemmerne er repræsenteret ved afstemningen, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer ønsker en opløsning af foreningen.

Stk. 2.
Hvis den ordinære generalforsamling ikke er beslutningsdygtig, kan sagen behandles på en ekstraordinær generalforsamling, hvor en beslutning om foreningens opløsning kan træffes med 2/3 flertal af de afgivne stemmer blandt de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer.

Stk. 3.
Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

Vedtaget på ordinær generalforsamling den 11. marts 2016.