Vedtægter

Vedtægter for Danske Naturister Nordjylland

§ 1 Navn og hjemsted
Stk. 1. Foreningens navn er Danske Naturister Nordjylland forkortet DN Nordjylland.
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Aalborg Kommune.
Stk. 3. DN Nordjylland er en selvstændig forening tilknyttet landsorganisationen Danske Naturister, forkortet DN.

§ 2 Formål
Stk. 1. DN Nordjylland er en uafhængig, almennyttig og folkeoplysende forening, hvis formål er at fremme naturismen i lokalområdet.
Stk. 2. Foreningen virker bl.a. ved
▪ at udbrede kendskabet til naturismen
▪ at skabe gode muligheder for alle for at opleve naturisme
▪ at skabe sociale netværk mellem naturister
▪ at tilstræbe, at naturisme kan udøves hele året
▪ at skabe åbenhed om naturisme og at fremme tolerancen over for naturismen også blandt ikke-naturister
▪ at fremme debat og folkeoplysning om kropssyn, selvværd, naturoplevelser og sociale relationer
▪ at fremme friluftslivet og gennemføre idrætsaktiviteter

§ 3 Medlemskab
Stk. 1. Som medlem kan optages enhver, der er fyldt 15 år, og som tilslutter sig foreningens formål.
Stk. 2. Personer, der har været i konflikt med Straffelovens kapitel 24 om forbrydelser mod kønssædeligheden, kan ikke optages.
Stk. 3. Medlemmer af DN Nordjylland er også medlemmer af DN.
Stk. 4. Medlemmer betaler ét af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for 1 år ad gangen.
Stk. 5. Udmeldelse af DN Nordjylland skal ske skriftligt til DN’s medlemsadministrator med virkning fra førstkommende kvartal.
Stk. 6. Bestyrelsen kan med øjeblikkelig virkning ekskludere et medlem, der modarbejder foreningens formål, udviser usømmelig adfærd, eller som har været i konflikt med Straffelovens kapitel 24. Den ekskluderede kan indbringe spørgsmålet om eksklusion for den førstkommende generalforsamling.
Stk. 7. Eksklusioner skal forelægges DN’s bestyrelse.
Stk. 8. Medlemmer ekskluderet fra DN er jf. §3 stk. 3 også ekskluderet fra DN Nordjylland.

§ 4 Generalforsamlingen
Stk. 1. Generalforsamlingen er DN Nordjyllands højeste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af første halvår og indkaldes med mindst tre ugers varsel ved annoncering på DN Nordjyllands hjemmeside og/eller på www.naturister.dk med angivelse af dagsorden.
Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle DN Nordjyllands medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Møde- og taleret har desuden medlemmer af DN’s bestyrelse.
Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af dirigent og referent
 3. Formandens beretning til godkendelse
 4. Regnskabsaflæggelse
 5. Behandling af indkomne beslutningsforslag
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Godkendelse af budget
 8. Valg til bestyrelsen:
  I lige år formand og 1 bestyrelsesmedlem for 2 år
  I ulige år kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
 9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år
 10. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant for 1 år
 11. Eventuelt

Stk. 5. Hvis en suppleant indtræder som ordinært bestyrelsesmedlem, er denne post på valg ved førstkommende generalforsamling.
Stk. 6. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Stk.7. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af DN Nordjyllands bestyrelse.
Stk. 8. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal (over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning.

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kendskab.
Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§ 6 Foreningens daglige ledelse
Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden og kassereren består af 3 menige medlemmer. Der må ikke være personsammenfald mellem formand og kasserer.
Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 3. Senest 30 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes det første egentlige bestyrelsesmøde, hvor en foreløbig handlingsplan udformes.
Stk. 4. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindeligt flertal. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

§ 7 Økonomi, regnskab og revision
Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet føres af kassereren og revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.
Stk. 2. Danske Naturister Nordjylland kan yde støtte til naturistaktiviteter i DN og i andet naturistregi.

§ 8 Tegningsregler og hæftelse
Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og kassereren. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 9 Vedtægtsændringer
Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 10 Opløsning
Stk. 1. Danske Naturister Nordjylland kan kun opløses af DN Nordjyllands ordinære generalforsamling, når det fremgår som et særskilt punkt på dagsordenen. En ordinær generalforsamling kan kun træffe beslutning om opløsning, når mindst ¾ af medlemmerne er repræsenteret ved afstemningen, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer ønsker en opløsning af foreningen.
Stk. 2. Hvis den ordinære generalforsamling ikke er beslutningsdygtig, kan sagen behandles på en ekstraordinær generalforsamling, hvor en beslutning om foreningens opløsning kan træffes med 2/3 flertal af de afgivne stemmer blandt de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer.
Stk. 3. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning overføres til Danske Naturister, alternativt til en anden almenvelgørende forening hjemmehørende i Danmark eller andet EU-land. Formuen skal anvendes til almennyttige formål inden for rammerne af disse vedtægters formålsparagraf. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 23. oktober 2022