Vedtægter DN Midtvest

Vedtægter for Danske Naturister MidtVest

§ 1. Navn og hjemsted
Stk. 1. Foreningens navn er Danske Naturister MidtVest forkortet DN-MidtVest.

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Skive Kommune.

Stk. 3. Foreningen er en selvstændig del  landsorganisationen Danske Naturister, forkortet DN.

§ 2. Formål

Foreningens formål er aktiviteter der styrker folkeoplysningen at:

 • Udbrede kendskabet til naturisme i lokalområdet.
 • Profilere naturismen med et aktivt og udadvendt ansigt.
 • Skabe gode muligheder for alle at opleve naturisme i lokalområdet.
 • Skabe sociale netværk mellem naturister i lokalområdet.
 • Give naturister i lokalområdet mulighed for at arrangere aktiviteter, kurser og foredrag med relation til naturisme for interesserede.
 • Tilstræbe at naturisme – fx via indendørs svømning – kan udøves hele året i lokalområdet.
 • Medvirke til fremgang for naturismen som helhed i lokalområdet, herunder at arbejde for en naturisme, hvor der er plads til alle, og hvor der er accept af, at mennesker kan være naturister på forskellige måder.
 • Skabe åbenhed om naturismen i lokalområdet og fremme tolerancen overfor naturisme også blandt ikke-naturister.
 • Samarbejde med andre naturistorganisationer om konkrete projekter, der kan fremme naturismen i lokalområdet.

§ 3. Medlemskreds

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål  jf. §2.

Personer der er fyldt 15 år kan optages som medlemmer. Personer under 18 år kan optages, hvis der foreligger skriftlig tilladelse fra både forældremyndighedsindehaver og værge.

Personer der har været i konflikt med Straffelovens kapitel 24 om forbrydelser mod kønssædeligheden kan ikke optages.

Stk. 2. Medlemmer af DN Midtvest er også medlemmer af DN.

Stk. 3. Udmeldelse af DN Midtvest skal ske skriftlig til DN Midtvest´s kasserer med virkning fra førstkommende kvartal.

Stk. 4. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for et år ad gangen.

Stk. 5. Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer, såfremt disse udviser en usømmelig, upassende eller på anden måde stødende adfærd, der på nogen måde kan skade DN Midtvest´s renommé, eller er til gene for andre medlemmer i deres egenskab af naturist. Den ekskluderede kan indbringe spørgsmålet om eksklusion for den førstkommende generalforsamling.

§ 4. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er DN Midtvest  højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af første kvartal og indkaldes med mindst tre ugers varsel ved annoncering på DN Midtvest´s hjemmeside og eller på www.naturister.dk med angivelse af dagsorden.

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle DN Midtvest´s medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Møde- og taleret har desuden medlemmer af DN´s bestyrelse.

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af stemmetællere
 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskabsaflæggelse
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Godkendelse af budget
 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år/ 1 bestyrelsesmedlem i lige år.
 8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
 9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
 10. Eventuelt

Stk. 5. Hvis en suppleant indtræder som ordinært bestyrelsesmedlem er denne post på valg ved førstkommende generalforsamling.

Stk. 6. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 før generalforsamling.

Stk.7. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af DN Midtvest´s  bestyrelse.

Stk. 8. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§ 6. Foreningens daglige ledelse

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden og kassereren består af 1 menigt medlem. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode, således der i ulige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og i lige år vælges 1 bestyrelsesmedlem.

Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3. Senest 30 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger formand og kasserer. Der må ikke være personsammenfald mellem formand og kasserer.

Stk. 4. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindelig flertal. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

§ 7. Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

Stk. 2. Danske Naturister Midtvest kan yde støtte til naturistaktiviteter i DN og anden naturistregi.

§ 8. Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og kasseren i foreningen. Ved optagelse af lån og ved salg/ pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 9. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 10. Opløsning

Stk. 1. Danske Naturister Midtvest kan kun opløses af DN Midtvest´s ordinære generalforsamling, når det fremgår som et særskilt punkt på dagsordenen. En ordinær generalforsamling kan kun træffe beslutning om opløsning, når mindst ¾ af medlemmerne er repræsenteret ved afstemningen, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer ønsker en opløsning af foreningen.

Stk. 2. Hvis den ordinære generalforsamling ikke er beslutningsdygtig, kan sagen behandles på en ekstraordinær generalforsamling, hvor en beslutning om foreningens opløsning kan træffes med 2/3 flertal af de afgivne stemmer blandt de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer.

Stk. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i §2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling

§ 11. Datering

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 1.3.2009 og senest ændret på den ekstraordinære generalforsamling den             2014.

Dirigentens underskrift.