Referater

Referat fra bestyrelsesmøde den 7. april 2024 >>>

Referat fra bestyrelsesmøde den 29. november 2023 >>>

Referat fra bestyrelsesmøde den 14 februar 2023 >>>

Referat fra bestyrelsesmøde den 8. november 2022 >>>

Referat fra bestyrelsesmøde den 10. april 2022 >>>

Referat af bestyrelsesmøde den 31. august 2020 >>>

Referat af bestyrelsesmøde den 21. august 2019 >>>

Referat af bestyrelsesmøde den 14. april 2019 >>>

Referat af bestyrelsesmøde den 14. december 2018 >>>

Referat af bestyrelsesmøde den 20. juni 2018 >>>

Referat af bestyrelsesmøde den 30. august 2017 >>>

Referat af bestyrelsesmøde 11.3.2015

Fremmødte: Henning Møller, Nis Christiansen, Christian Nielsen og suppleant  Karsten Serup

Dagsorden

  1. Siden sidst
  2. Kaffeturnus
  3. Billetsalg til svømning
  4. Generalforsamling
  5. Kurbad 7.3 + efterår evt. weekend
  6. Datoer for svømning til efteråret 2015

Ad 1.

Siden sidst har vi deltaget med mobilsauna til Vinterbadefestival i Vorupør 4. juledag som var godt arrangement der tåler at blive gentaget.  Saunaen havde en god placering og vi blev godt repræsenteret.

Har netop holdt kurbad med 53 tilmeldte, hvilket vil sige fuldt hus og aftenen forløb perfekt.

Derudover har vi afholdt vores normale svømninger i Durup med god tilslutning ca. mellem 20 til 30 personer hver gang.

Henning og Anne Marie er en af tovholderne til Ø-lejren på Livø efter at Rasmus og Rebecca har trukket sig fra dette.

Ad 2.

Kaffeturnus vil fra den nye sæson i efteråret gå på skift mellem alle deltagerne til svømmeafterne, dvs. foreningen indkøber 3 kaffekander plus en til The, plastkrus, kaffebønder og the-breve. Deltagerne skal kun supplere med indkøbt kage eller hvis man selv vil bage en kage. Kurven suppleres løbende med det der nu skal bruges og får det refunderet ved kasseren mod kvittering.

Ad 3.

Der laves en turnusplan for den kommende sæson, hvem der står for at låse op og tage mod betaling til svømmeafterne. Turnusplanen går på skift mellem bestyrelsesmedlemmerne.

Ad. 4

Generalforsamling den 15 marts forberedes og de enkelte punkter blevet løbet igennem. Henning og Christian er på valg til generalforsamlingen.

Ad 5 og 6

Det blev besluttet at lave kurbad i efteråret lørdag den 7. november 2015 kl. 18:00 hvilket bliver lagt på hjemmesiden. Datoen afklares med Sydthy Kurbad.

Svømmeaftener blev planlagt med start 6. september og hver 14. dag, 8 gange i alt med afslutning den 13.12.2015. Datoerne aftales med Kim i Durup Svømmehal.

Under evt. informerede Nis, at han har været i kontakt med et nyt kurbad i Struer om afholdelse af faste kurbadsaftener som et alternativ til Sydthy Kurbad.

Nis foreslog en ide om fællestur, evt. bustur til DAMP i Tyskland

11.3.2015 Christian Nielsen , referent

————————————————————————————————————————————————————————–

Referat af bestyrelsesmøde den 13.4.2014 i Durup Svømmehal

Til stede: Nis Christiansen, Henning Møller og Christian Nielsen. Sidstnævnte er referent.

Til mødet var der ikke udarbejdet en egentlig dagsorden.

Nis og Henning har haft møde med projekt Fremtidens superstrand og Vedersø Camping. Iflg. Projektleder Suzi Apelgren vil der blive skiltning med naturiststrand ved Vedersø Klit og Vedersø Camping er positiv omkring samarbejde med DN, først og fremmest omkring annoncering på hjemmesiden og senere måske en egentlig naturistafdeling på campingpladsen.

Nis har kontaktet Struer Svømmebad omkring evt. samarbejde om natristsvømning på lige fod med svømning i Durup, men har intet hørt, Nis rykker for svar.

Fra Rasmus Selmer har der været forslag om sommerfest i Månedalen.  Foreslået Rasmus at de afholder arrangementet i eget regi, men vi bakker gerne op om arrangementet.

Det er vedtaget at suppleanter inviteres med til bestyrelsesmøderne.

Der blev diskuteret nye svømmedatoer for 2. halvår 2014 hver 14. dag, med opstart 7. september og sidste svømning den 14. december. Christian verificerer datoerne hos Durup Svømmeklub. Derudover er blev der fastlagt naturistkurbad i Sydthy Kurbad den 8. november, alternativt 25. oktober. Christian kontakter Sydthy.

Derudover forespørges Sydthy Kurbad om reklamering med naturistkurbadet på deres egen hjemmeside samt Sydthy Kurbad evt. vil afholde kurbad i eget regi evt. en gang hver anden måned til en start.

Nis efterlyste visitkort og får lavet et oplæg.

Næste møde aftalt til den 3. august 2014 hos Nis i Struer.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bestyrelsesmøde d. 9. marts 2014

Dagsorden til bestyrelsesmøde den 9.3.2014

  1. Referent
  2. Konstituering
  3. Hvad skal bestyrelsen arbejde med, herunder navneændring.

Referat:

Tilstede: Henning Møller, Nis Christiansen og Christian Nielsen.

Ad 1. Christian  tog referat

Ad 2. Bestyrelsen konstitueret således:

Formand: Henning Møller

Kasserer: Christian Nielsen

Best. Medlem: Nis Christiansen

Nis vil med hjælp fra et medlem tage sig af web-siden Naturister.dk + cpsms.dk. Derudover vil Nis også stå for PR-afdelingen DN-Durup med pressemeddelelser m.v., brochurer og den slags. Derudover vil Nis prøve at undersøge alternative svømmehaller, eks. Struer Svømmehal i stedet for Durup Svømmehal.

Henning deltager på årsmøde og GF i Bogense her ultimo marts 2014.

Ad 3. Der er enighed om i bestyrelsen at ændre navn fra DN Durup til DN Midtvest. Christian laver udkast til ændret vedtægter  som skal vedtages på den ekstraordinære GF den 13.4..2014 i Durup svømmehal.

Forinden GF fremsendes de nye vedtægter til DN-land ved Jens Rasmussen for at høre om de har indvendinger mod ændringerne. Vedtægter fremsendes snarest til Jens Rasmussen og Henning tager kontakt til Jens Rasmussen. Ellers er køreplanen at de nye vedtægter sættes tl afstemning på ekstraordinær GF. Bliver de vedtaget har vi sommeren til at få gennemført ændringerne på alt materiale, internet og domæne-navn.

Ved sæsonopstart på svømning i 2. halvår 2014 udsender Nis pressemeddelse om navneændring til relevante dagblade, radio herunder facebook som administreres af Rebecca.

Næste møde søndag, den 13.4. kl. 16:00 i Durup Svømmehal.

9.2.2014 /Christian Nielsen