Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/naturister.dk/public_html/wp-content/plugins/ubermenu/core/sparkoptions/SparkOptions.class.php on line 776
Vedtægter for Danske Naturister Fyn | Danske Naturister Fyn
Senest:

Vedtægter for Danske Naturister Fyn

1. Navn og hjemsted
Stk. 1. Foreningens navn er Danske Naturister Fyn, forkortet DN Fyn.

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune.

Stk. 3. DN Fyn er en selvstændig forening tilknyttet landsforeningen Danske Naturister, forkortet DN Land, gennem en samarbejdsaftale.

2. Formål

Foreningen er folkeoplysende og almennyttig, og dens formål er at:

 • udbrede kendskabet til naturisme i lokalområdet
 • profilere naturismen med et aktivt og udadvendt ansigt
 • skabe gode muligheder for alle for at opleve naturisme i lokalområdet
 • skabe sociale netværk mellem naturister i lokalområdet
 • give naturister i lokalområdet mulighed for at arrangere aktiviteter, kurser og foredrag med relation til naturisme for interesserede
 • virke for fællesskab blandt naturister, således at naturistsvømning bliver en naturlig del af det lokale svømmemiljø
 • medvirke til fremgang for naturismen som helhed i lokalområdet, herunder at arbejde for en naturisme, hvor der er plads til alle, og hvor der er accept af, at mennesker kan være naturister på forskellige måder
 • skabe åbenhed om naturismen i lokalområdet og fremme tolerancen over for naturisme også blandt ikke-naturister
 • fremme debat og folkeoplysning om kropssyn, selvværd, naturoplevelse og sociale relationer
 • samarbejde med andre naturistorganisationer om konkrete projekter, der kan fremme naturismen i lokalområdet

3. Medlemskreds

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål jf. §2. Personer, der er fyldt 15 år, kan optages som medlemmer.

Stk. 2. Medlemmer af DN Fyn er også medlemmer af DN Land.

Stk. 3. Udmeldelse af DN Fyn skal ske skriftligt til DN Fyns kasserer med virkning fra førstkommende kvartal.

Stk. 4. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for et år ad gangen. Kontingentet opkræves via DN Land. Indbetalt kontingent refunderes ikke ved udmeldelse.

Stk. 5. Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer, der udviser usømmelig, upassende eller på anden måde stødende adfærd, der på nogen måde kan skade DN Fyns renommé, eller er til gene for andre medlemmer i deres egenskab af naturist. Ekskluderede kan indbringe spørgsmålet om eksklusion for den førstkommende generalforsamling.

4. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er DN Fyns højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af første kvartal og indkaldes med mindst tre ugers varsel ved annoncering på Danske Naturisters hjemmeside, www.naturister.dk, med angivelse af dagsorden.

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle DN Fyns medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Møde- og taleret har desuden medlemmer af DN Lands bestyrelse.

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Valg af to stemmetællere
 3. Bestyrelsens beretning til godkendelse
 4. Regnskabsaflæggelse og godkendelse
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Aktivitets- og handlingsplan
 7. Fastsættelse af kontingent
 8. Godkendelse af budget
 9. Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer i det kommende år
 10. Valg af formand i ulige år
 11. Valg af kasserer i lige år
 12. Valg af bestyrelsesmedlemmer for to år
 13. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
 14. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
 15. Eventuelt

Stk. 5. Hvis en suppleant indtræder som ordinært bestyrelsesmedlem, er denne post på valg ved førstkommende generalforsamling.

Stk. 6. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stk.7. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af DN Fyns bestyrelse.

Stk. 8. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning.

5. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes, senest fire uger efter at anmodningen er kommet til formandens kendskab.

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

6. Foreningens daglige ledelse

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden og kassereren består af 2 til 5 medlemmer. Bestyrelsen vælges for en 2-årig periode, således at kassereren og 1 til 3 bestyrelsesmedlem(-er) vælges i lige år, og formanden og evt. øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år.

Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med vedtægterne og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3. Senest 30 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger næstformand og sekretær. Der må ikke være personsammenfald mellem formand og kasserer.

Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mere end halvdelen af medlemmerne er mødt heriblandt formand eller næstformand. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

7. Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet føres af kassereren. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

Stk. 2. Kassereren er ansvarlig for den daglige økonomiske administration af foreningen, herunder godkendelse af udgifter, regnskabsføring samt kasse- og bankbeholdninger.

8. Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes ved underskrift af formanden og kassereren i forening. Ved optagelse af lån og ved salg eller pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 2. Kassereren står for varetagelse af foreningens formue, herunder indkassering af kontingent samt betaling af regninger. Kassereren kan råde over foreningens konti, herunder betalingskort og netbank til foreningens konti, samt indgå aftale herom.

Stk. 3. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

9. Vedtægtsændringer

Stk. 1. For ændring af vedtægterne kræves 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på, medmindre andet ikrafttrædelsestidspunkt fremgår af forslaget.

10. Opløsning

Stk. 1. Danske Naturister Fyn kan kun opløses af DN Fyns ordinære generalforsamling, når det fremgår som et særskilt punkt på dagsordenen. En ordinær generalforsamling kan kun træffe beslutning om opløsning, når mindst 3/4 af medlemmerne er repræsenteret ved afstemningen, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer ønsker en opløsning af foreningen.

Stk. 2. Hvis den ordinære generalforsamling ikke er beslutningsdygtig, kan sagen behandles på en ekstraordinær generalforsamling, hvor en beslutning om foreningens opløsning kan træffes med 2/3 flertal af de afgivne stemmer blandt de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer.

Stk. 3. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

11. Datering

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 24. februar 2017.